top of page

Hoe stuur je een artikel retour?

Retourneren

Vanuit België en Nederland kan je gratis retourneren met onze retourlabels. Niet tevreden, dan storten wij je geld terug.  Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden teruggebracht of teruggestuurd. In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. 

Terugzending met de post vanuit België 

Het artikel dient te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het ingevuld retourformulier te worden verzonden naar volgende retouradres: Webshop chocoladevormen, Deleye & co,  Robert Lawetstraat 1, 8800 Roeselare. Graag hierbij de reden vermelden van de retour. We raden je aan om eerst contact op te nemen met de klantendienst zodat een retourlabel kan worden opgemaakt en doorgestuurd.
Voor gratis retourzending kleef je het retourlabel dat je van ons ontvangt op de bovenzijde van de verpakking, over de vorige sticker, waarna de doos kan worden afgegeven op de aangegeven plaats in uw buurt.  Wij proberen binnen de 7 dagen steeds alle retours te verwerken. De terugbetaling gebeurt via overschrijving. 

Terugzending met de post vanuit Nederland  

Terugsturen vanuit Nederland is kosteloos, net zoals in België. We raden je aan om eerst contact op te nemen met de klantendienst. Wij maken met plezier een retourlabel voor je aan en sturen je deze nadien door via e-mail.

Vragen? Neem gerust contact op met ons. 

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Deleye & co alsook naar elke met de bv Deleye & co  verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Deleye & co, vertrouwt u haar uw gegevens toe. 

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.), Deleye & co nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken Deleye & co .

Deleye &co  verzamelt geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid en hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deleye & co gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

Deleye &co  vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Deleye & co uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

Deleye & co  verwerkt uw persoonlijke gegevens  lokaal op haar servers. 

Deleye & co deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Deleye &co, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

Deleye & co kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Deleye & co wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Deleye & co wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.

 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

 • Om juridische redenen

Deleye & co deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Deleye & co als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.

 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

 • de rechten, eigendom of veiligheid van Deleye & co, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Deleye & co betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Deleye & co doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit is. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Deleye & co evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 • Deleye & co beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Deleye & co, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Deleye & co te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

1. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Deleye & co duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Deleye & co onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in  te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;

 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;

 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Deleye & co proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Deleye & co die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Deleye & co u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

Deleye & co kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Deleye & co streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Deleye & co, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Deleye & co.

3. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Deleye & co controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Deleye & co formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

4. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deleye & co zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

Kosteloos herroepen binnen 14 dagen na ontvangst

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of gratis teruggestuurd. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Webshop chocoladevormen, Deleye & co,  Robert Lawetstraat 1, 8800 Roeselare. Hiertoe dient het retourlabel (aanvragen via de link op de webshop) op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het vermelde afgepunt en op kosten van de verkoper verzonden. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt en dus proper, onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. 

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website Chocoladevormen (van de Deleye & co met, maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Robert Lawetstraat 1, en met als ondernemingsnummer 0474023756 (hierna ‘de verkoper’ genoemd), die in haar opdracht werd gecreëerd en door haar wordt beheerd. De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Chocoladevormen wordt geplaatst via www.chocoladevormen.be.  Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelsbekwaam te zijn. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
  Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliciteerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
  De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid : ofwel via info@chocoladevormen.be

 

 1. Aanbod en bestelling
  Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.chocoladevormen.be   De verkoper verbindt er zich toe op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art.7.
  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
  Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen.

 2. Betaling
  De prijzen zijn deze vermeld op de website van het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW .
  Vanaf bestellingen boven een bedrag van 75,00 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend.  Het minimum voor levering bedraagt 25 Euro.  Afhaling onder de 25 Euro is mogelijk.
  De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Creditcard en Paypal. 
  De verkoper aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

 3. Bevestiging bestelling
  Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 4. Levering
  De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een aangeduid afhaalpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
  De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 10 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

 5. Retour/herroepingsrecht
  Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
  Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of teruggestuurd. Het artikel dient te worden verstuurd in de originele verpakking samen met het retourformulier. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier  te worden verzonden aan volgend retouradres : Robert Lawetstraat 1, 8800 Roeselare. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor  en op kosten van de verkoper verzonden.
  Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.
  In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel proper, onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. 

 6. Garantie
  Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de  zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Deleye & co, Robert Lawetstraat 1, 8800 Roeselare of via mail naar info@chocoladevormen.be
  In geval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden via de website, binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. 6. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Als overmacht wordt aanzien elke oorzaak die buiten de controle van de verkoper ligt, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke natuurramp, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlog gelijkende operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen.

 7. Handtekening en bewijs
  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 8. Gebruik website
  De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de  klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
  De verkoper streeft ernaar ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de website juist zijn, maar er wordt geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen.
  De verkoper behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn.
  De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblijk de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
  De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. De verkoper geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is.
  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 9. Bescherming van de privacy
  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
  De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen via het contactformulier op de website.

 10. Intellectuele eigendom
  Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn en blijven exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtlijk beschermd.
  Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan de verkoper.

 11. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die ontstaat na de aanvaarding van de bestelling, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd voor het  gerechtelijk arrondissement Kortrijk (http://ec.europa.eu/odr/).

bottom of page